INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov a potenciálnych klientov o spracovaní ich osobných údajov

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

LGM, s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 44964692
DIČ: 2022901463
IČ DPH: SK2022901463

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

Peter Jurák, E-mail: ks.mgl@opd

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.

 

Informácie ohľadom cookie:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí opätovne uvádzať.

Webová lokalita www.miss-slovensko.sk využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

označenie cookie druh cookie účel cookie
Google Ananlytics neperzistentná, analytická analitycké vyhodnocovanie návštevníkov prostredníctvom Google Analytics

Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Dotknutá osoba môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postup pre vymazanie cookies je závislý na prehliadači, ktorý používate.

Prenos osobných údajov do tretej krajin:

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie).

Vložený obsah z iných webových stránok:

Webové stránky www.miss-slovensko.sk môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, sociálne siete a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Práva dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Zdieľajte