I. Preambula

 • 1.1 Súťaž MISS SLOVENSKO (ďalej len „súťaž“) je súťažou dievčenskej a ženskej krásy na území Slovenskej republiky, s možnosťou zúčastniť sa svetových súťaží Miss World, Miss Supranational a Miss Intercontinental, a ktorej finálový galavečer sa uskutoční dňa 24.06.2023 v Bratislave.
 • 1.2 Súťaž organizuje a vyhlasuje spoločnosť LGM, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 964 692, IČ DPH: SK2022901463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 98631/B (ďalej len „Organizátor“) v spolupráci so spoločnosťou OKLAMČÁK PRODUCTION, spol. s r.o., Bzovická 4, 851 07 Bratislava, IČO: 35 713 241,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 14247/B a TV JOJ.
 • 1.3 Spoločnosť LGM , s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 964 692, IČ DPH: SK2022901463, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č.: 98631/B má na základe osobitnej zmluvy o spolupráci so spoločnosťou MISS Management a.s. , Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00  Brno , Česká republika , IČO : 109 23 772 , zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne , oddiel B , vložka č. 8554, ako vlastníkom licencie na súťaž „MISS UNIVERSE®“ , právo počas súťaže MISS SLOVENSKO zvoliť z Finalistiek aj „MISS UNIVERSE SLOVAKIA 2023“ s právom zúčastniť sa svetovej súťaže MISS UNIVERSE®.
 • 1.4 Tieto všeobecne záväzné pravidlá súťaže MISS SLOVENSKO 2023 (ďalej len „Štatút“) sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a upravujú práva a povinnosti účastníkov súťaže.
 • 1.5 Dievča, ktoré spĺňa podmienky uvedené v čl. III. tohto Štatútu a zašle vyplnenú prihlášku v súlade s podmienkami súťaže, sa automaticky stáva účastníčkou súťaže (ďalej len „Učastníčka“).

II. Vyhlásenie súťaže

 • 2.1 Súťaž je oficiálne vyhlásená Organizátorom v priebehu rokov 2022-2023 zverejnením Štatútu súťaže na internetovej stránke www.miss-slovensko.sk. Prihlasovanie do súťaže prebieha od 12.12.2022 na internetovej stránke súťaže www.miss-slovensko.sk .
 • 2.2 Podmienkou prijatia do súťaže je splnenie podmienok uvedených v čl. III. tohto Štatútu, vyplnenie a odoslanie Prihlasovacieho formuláru (ďalej len „Prihláška“) a účasť v základnom kole súťaže. Presný termín prihlasovania bude zverejnený spôsobom uvedeným v čl. IV. tohto Štatútu.
 • 2.3 Súťaž prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcich kolách a to nasledovne:
  • 2.3.1 Základné kolo – Online prihlasovanie
  • 2.3.2 Semifinále
  • 2.3.3 Finále

III. Podmienky pre Účastníčky, Semifinalistky a Finalistky

 • 3.1 Účastníčka súťaže je osoba ženského pohlavia, ktorá vyplní prihlasovací formulár – Prihlášku a jej odoslaním súhlasí s podmienkami súťaže a zároveň sa zúčastní  Základného kola súťaže – Online prihlasovanie.
 • 3.2 Semifinalistka súťaže je osoba ženského pohlavia, ktorá postúpi zo Základného kola súťaže, bude vybraná a pozvaná Organizátorom a zúčastní sa Semifinále súťaže (ďalej len „Semifinalistka“)
 • 3.3 Finalistka súťaže je osoba ženského pohlavia, ktorá postúpi zo Semifinále súťaže, bude vybraná Porotou vytvorenou Organizátorom a zúčastní sa Finále súťaže a finálového galavečera (ďalej len „Finalistka“).
 • 3.4 Účastníčkou, Semifinalistkou a Finalistkou súťaže sa môže stať výhradne osoba ženského pohlavia spĺňajúca nižšie uvedené podmienky (ďalej len „Súťažiaca“):
  • – slovenská štátna príslušnosť,
  • – vek od 18 do 26 rokov (v deň finálového gavečera súťaže 24.06.2023),
  • – slobodná,
  • – bezdetná,
  • – vyplnený a zaslaný prihlasovací formulár (Prihláška),
  • – súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý je súčasťou Prihlášky,
  • – dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19 prijatých Organizátorom v priebehu súťaže a zverejnených na stránke miss-slovensko.sk resp. oznámených Organizátorom priamo Účastníčkam súťaže,
  • – bezúhonná (nemajúca záznam vo výpise z registra trestov) a absolútna neúčasť v materiáloch, v ktorých by osoba Účastníčky, jej meno, podobizeň alebo iný obrazový, zvukový alebo obdobný záznam mohol byť daný do súvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálov, neprevádzkovanie prostitúcie alebo inej činnosti, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi na území SR alebo pravidlami slušnosti a morálky.
 • 3.5 Pokiaľ Organizátor kedykoľvek v priebehu súťaže zistí, že Účastníčka, Semifinalistka, Finalistka (Súťažiaca) nespĺňa, poprípade porušuje podmienky súťaže, je oprávnený ju z ďalšieho priebehu súťaže vyradiť. O tom, či porušuje podmienky súťaže, rozhoduje výlučne Organizátor súťaže .
 • 3.6 Finalistky sú povinné používať svoj Instagramový profil pre účely súťaže podľa zadania Organizátora súťaže. V prípade, že Finalistky Instagramový profil nemajú, sú povinné si účet založiť.

IV. Základné kolo – Online prihlasovanie a Semifinále

 • 4.1 Základné kolo súťaže prebehne formou online prihlasovania. Termín pre prihlasovanie je stanovený od 12.12.2022 od 09:00 hod. do 22.1.2023 23:59 hod. Na základe vyplneného a zaslaného prihlasovacieho formulára – Prihlášky, bude Účastníčka vybraná a pozvaná Organizátorom na Semifinále. Oznámenie o jej postupe do Semifinále jej bude doručené e-mailom najneskôr do 26.01.2023.
 • 4.2 Na Semifinále si Semifinalistka so sebou prinesie:
  • 4.2.1 Doklad totožnosti v zmysle príslušných právnych predpisov (občiansky preukaz alebo cestovný pas).
  • 4.2.2 Ďalšie náležitosti uvedené v e-maily Organizátora, v ktorom bola Účastníčka pozvaná na Semifinále.
  • 4.2.3 Zo Semifinále postupuje do Finále celkom dvanásť dievčat. Výber Finalistiek vykonáva Porota vytvorená Organizátorom.
  • 4.2.4 Účastníčka je oprávnená si priniesť na Semifinále aj vlastný modelingový book, či iné svoje aktuálne umelecké fotografie.
  • 4.2.5 Postupujúca Účastníčka do Finále obdrží harmonogram súťaže a najneskôr do troch pracovných dní od termínu konania Semifinále dva rovnopisy Zmluvy o výhradnom zastupovaní a sprostredkovaní medzi Organizátorom a Finalistkou súťaže (ďalej len „Zmluva“). Všetky dokumenty vrátane Zmluvy si musia Finalistky súťaže dôkladne preštudovať a oboznámiť sa s nimi a na dôkaz toho , že im porozumeli a s dokumentmi  súhlasia potvrdiť svojím podpisom či overeným podpisom zákonného zástupcu na Zmluve. Všetky podpísané dokumenty vyžadované Organizátorom je Finalistka súťaže povinná doručiť Organizátorovi 3 pracovní dni pred konaním prvého sústredenia.
  • 4.2.6 Doručenie podpísaných dokumentov podľa odst.4.2.5 tohto článku Organizátorovi  je podmienkou účasti vo Finále. Pokiaľ Finalistka neodovzdá Organizátorovi najneskôr pred začiatkom prvého sústredenia podpísanú Zmluvu o výhradnom zastupovaní a sprostredkovaní, je Organizátor oprávnený ju z ďalšieho priebehu súťaže vyradiť. Rozhodnutie Organizátora je v tomto prípade konečné.
 • 4.3 Organizátor z priebehu Semifinále, Sústredení ako aj Finále súťaže bude v spolupráci s TV JOJ vyhotovovať audiovizuálne dielo, ktorého obsahom bude zaznamenanie Semifinále, Sústredení a Finále súťaže.

V. Sústredenia

 • 5.1 O presnom termíne a lokácii sústredení budú Finalistky vyrozumené e-mailom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu i termín konania sústredení a to aj s prihliadnutím na protiepidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 a túto skutočnosť oznámiť Finalistkám bez zbytočného odkladu .
 • 5.2 Pokiaľ sa Finalistka z akýchkoľvek dôvodov nedostaví na sústredenie Finalistiek bez predchádzajúceho ospravedlnenia a písomného súhlasu Organizátora, je Organizátor oprávnený ju zo súťaže s okamžitou platnosťou a účinnosťou vyradiť.
 • 5.3 Finalistky súťaže sú v rámci sústredení súťaže hodnotené riaditeľom súťaže, odbornými poradcami súťaže a v rámci hodnotenia Finalistiek sa prihliada aj na ich aktivity na sociálnych sieťach v súvislosti s ich účasťou v súťaži, ako aj na podporu Finalistiek v súťaži ich fanúšikmi na sociálnych sieťach.

VI. Finále

 • 6.1 O presnom termíne a lokácii Finále budú Finalistky vyrozumené e-mailom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu a termín konania Finále a to aj s prihliadnutím na protiepidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 a túto skutočnosť oznámiť Finalistkám bez zbytočného odkladu
 • 6.2 Pokiaľ sa Finalistka z akýchkoľvek dôvodov nedostaví na aktivity Finalistiek či na finálovú prípravu bez predchádzajúceho ospravedlnenia a písomného súhlasu Organizátora, je Organizátor oprávnený ju zo súťaže s okamžitou platnosťou a účinnosťou vyradiť.
 • 6.3 Vo Finále sú z Finalistiek, ktoré sa zúčastnia finálového večera hlasovaním zvolené:
  • 6.3.1 Miss Slovensko 2023
  • 6.3.2 I. Vicemiss Slovensko 2023
  • 6.3.3 II. Vicemiss Slovensko 2023
  • 6.3.4 MISS UNIVERSE SLOVAKIA 2023
  • 6.3.5 Vedľajšie tituly podľa rozhodnutia Organizátora (napr. Eva Miss Sympatia, Miss GOSH, Miss Úsmev, Miss Skin atď.)
 • 6.4 Voľba hlavných titulov bude vykonaná hlasovaním Poroty. Voľba vedľajších titulov bude vykonaná SMS hlasovaním a/alebo online hlasovaním ešte pred konaním Finále súťaže a to na základe podmienok súťaže uvedených v samostatných Štatútoch súťaže.
 • 6.5 Víťazku súťaže Miss Slovensko 2023, I. Vicemiss Slovensko, II. Vicemiss Slovensko a MISS UNIVERSE SLOVAKIA 2023  volí Porota vybraná Organizátorom. Každý porotca ohodnotí Finalistky takým spôsobom, že trom Finalistkám pridelí body. Pre Miss Slovensko 2023 – 3 body, pre I. Vicemiss Slovensko 2023 – 2 body a pre II. Vicemiss 2023 – 1 bod a samostatne pre MISS UNIVERSE SLOVAKIA 2023 – 1 bod (musí označiť inú finalistku ako pri Miss Slovensko 2023, I. Vicemiss Slovensko 2023, II. Vicemiss Slovensko 2023). Predseda poroty má právo prideliť pre Miss Slovensko 2023 – 6 bodov, pre I. Vicemiss Slovensko 2023 – 4 body, pre II. Vicemiss Slovensko 2023 – 2 body a pre MISS UNIVERSE SLOVAKIA 2023 – 2 body. Po skončení súťažnej časti finálového večera odovzdá každý člen Poroty svoje vyplnené hlasovacie lístky určenej osobe Organizátora, ktorá za osobnej účasti notára spočíta pridelené hlasy členov Poroty jednotlivým Finalistkám. Notár spočítanie hlasov odobrí a výsledky hlasovania odovzdá v zapečatených obálkach predsedovi Poroty. Výsledok finálovej voľby a hlasovania bude potvrdený notárom spísaním notárskej zápisnice.
 • 6.6 Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podmienok voľby a hlasovania uvedených v tomto článku a to najneskôr do 10-ich dní pred konaním finálového večera. Zmena podmienok voľby a hlasovania bude uverejnená na www.miss-slovensko.sk.

VII. Ceny a dary

 • 7.1 Ceny a dary budú Finalistkám udelené v závislosti od ich celkového umiestnenia vo Finále.
 • 7.2 Finalistky svojou účasťou vo Finále súťaži berú na vedomie, že získanú cenu či dar nie je možné vymeniť za inú cenu alebo dar, ani nie je možné požadovať finančnú náhradu či inú kompenzáciu. Organizátor nezodpovedá za kvalitu a stav ceny či daru a akákoľvek prípadná reklamácia musí byť vykonaná prostredníctvom Organizátora u poskytovateľa tejto ceny či daru do súťaže.
 • 7.3 Ceny a dary zo súťaže nie sú právne vymáhateľné a na ich poskytnutie nie je právny nárok.
 • 7.4 Pod pojmom ceny a dary sa rozumie napr. finančné plnenie, poskytnutý tovar, služby, dovolenky, ubytovanie, cestovné lístky a/alebo letenky a pod. Odmietnutie ceny niektorou Finalistkou bude znamenať prepadnutie ceny..
 • 7.5 Odovzdanie všetkých cien a darov predpokladá splnenie záväzkov ich poskytovateľov ceny a dary do súťaže dodať Organizátorovi. Organizátor nenesie zodpovednosť za nesplnenie záväzku poskytovateľa , prípadné omeškanie poskytovateľa s poskytnutím ceny a/alebo daru, alebo za stav, v ktorom bude cena a/alebo dar dodaný.
 • 7.6 Organizátor odovzdá cenu a/alebo dar príslušnej Finalistke ako výhercovi na základe protokolu a to osobne alebo doporučene poštou alebo kuriérskou službou na adresu určenú výhercom najneskôr do siedmich dní od konania finálového večera. Výherca nie je povinný cenu a/alebo dar prijať a prevziať.
 • 7.7 Ceny zo súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou cien a darov v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 1. zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

VIII. Ochrana osobných údajov

 • 8.1 Súťažiaca súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, a to pre účel súťaže.
 • 8.2 Vyplnením a odoslaním Prihlášky prostredníctvom webového prihlasovacieho formulára Účastníčka súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti LGM, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 964 692 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre účely uplatňovania práv a plnenia povinností, ktoré vyplývajú z prihlásenia sa do súťaže MISS SLOVENSKO 2023 a to v nasledovnom rozsahu:
  • – meno a priezvisko
  • – dátum narodenia
  • – mesto
  • – telefón
  • – e-mail
  • – škola/zamestnanie
  • – výška
  • – znalosť jazykov
  • – talent/hobby
  • – instagram profil
  • – VIDEO vizitka
  • – heslo k videu
  • – ozdoby (informácia o tetovaní, plastickej operácii)
  • – účasť v iných súťažiach krásy
  • – modelingové skúsenosti
  • – fotografie (variácie: portrét, tvár, postava, …)
  • – obrazový záznam a fotodokumentácia z konania semifinále
 • účel:
  • – súťaž Miss Slovensko
  • – archív súťaže Miss Slovensko
 • doba:
  • – 5 mesiacov v prípade nepostúpenia do Semifínále
  • – platnosti ochrannej známky Miss Slovensko v prípade postúpenia do Semifinále
 • Zároveň Účastníčka vyhlasuje, že súhlasí s obrazovým záznamom a fotodokumentáciou na marketingové účely (aj sociálne siete) vytvorené počas konania Semifinále.
 • Zároveň vyhlasuje, že si je vedomá, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva  iba na základe tohto Súhlasu. Účastníčka nemá žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas má právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolá, takto poskytnuté osobné údaje Účastníčky musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.
 • POUČENIE O PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
 • Poskytnuté osobné údaje bude Organizátor poskytovať ďalším príjemcom, a to:
  • – štáb/externí spolupracovníci.
 • Dôvodom tohto zdieľania je vzájomná spolupráca pri príprave a realizácii projektu Miss Slovensko.
 • Účastníčka má právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môže najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu ks.mgl@opd .
  Zodpovedná osoba: Peter Jurák
 • Ďalej má Účastníčka právo:
  • – žiadať o opravu osobných údajov,
  • – právo obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
  • – právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa,
  • – právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • – právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • – právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Ochranu svojich práv môže Účastníčka realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • 8.3 V prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v bode 8.2 tohto článku nie je možné zaradiť danú osobu do súťaže MISS SLOVENSKO.

IX. Osobitné ustanovenia

 • 9.1 Na cenu a/alebo dar ako výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 • 9.2 Organizátor nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži s výnimkou nákladov na ktorých sa Organizátorom so Súťažiacou dohodnú.
 • 9.3 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníčkami, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím ceny a/alebo daru ako výhry.
 • 9.4 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a tento Štatút súťaže.
 • 9.5 Súťažiaca sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obsahu jej predložených zmlúv a dokumentov súvisiacich s účasťou v súťaži a o týchto neinformovať a neoboznamovať tretie osoby s výnimkou právnych a ekonomických poradcov. V takom prípade je povinná zabezpečiť mlčanlivosť týchto tretích osôb. Súťažiaca sa ďalej zaväzuje, že nebude nepravdivo a skreslene informovať médiá o priebehu súťaže a bude chrániť dobré meno a povesť Organizátora. V prípade porušenia týchto záväzkov zodpovedá súťažiaca za spôsobenú škodu

X. Záverečné ustanovenia

 • 10.1 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto Štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.miss-slovensko.sk a prostredníctvom printových a elektronických. médií.
 • 10.2 Pravidlá súťaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na internetovej stránke www.miss-slovensko.sk. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút súťaže resp. zmeniť termín konania súťaže resp. súťaž zrušiť.
 • 10.3 Všetci účastníci súťaže sú týmito pravidlami viazaní a účasťou v súťaži sa ich zaväzujú  dodržiavať.
 • 10.4 Ustanovenia tohto Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa 24.06.2023